Ideologi och miljöpolicy

Svensk Land Rover Klubb´s ideologi

Svensk Land Rover Klubb (SLRK) är en opolitisk, oberoende ideell förening som riktar sig till människor med intresse för Land Rover fordon och dess teknik, historia och användbarhet.

Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse genom att:

  • Vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna.
  • Förmedla information och kunskaper om bilarna samt ge tips om inköpskällor avseende Land Rover-relaterade produkter.
  • Upprätta ett register över medlemmarna och deras Land Rover bilar.
  • Genomföra film-, bild och föreläsningsaftnar som anknyter till klubbens intresseområden.
  • Utge en medlemstidning.
  • Arrangera träffar under kamratliga former.
  • Klubbens aktiviteter ska bedrivas i en god etisk och moralisk anda.

Svensk Land Rover Klubb´s miljöpolicy

Svensk Land Rover Klubb formulerar med denna miljöpolicy riktlinjer för medlemmarna så att verksamheten kan bedrivas med minsta möjliga skada på miljön och människors hälsa.

All vår verksamhet ska följa de miljölagar och andra miljöregler som finns för att minsta möjliga miljöpåverkan ska ske. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och Naturvårdsverkets allmänna råd avseende terrängkörning ska alltid följas. Vid körning i terräng ska vi se till att vi i så liten omfattning som möjligt skadar eller påverkar miljön. Vid val av bränsle , smörjmedel och kemikalier ska de produkter väljas som har minsta möjliga påverkan på miljön. Alla produkter och avfall ska omhändertas och hanteras enligt de bestämmelser som finns. Omhändertagandet av dessa produkter ska ske med bästa möjliga teknik. Saneringsåtgärder ska vidtas om det olyckligtvis sker utsläpp i naturen av olja, bränsle eller kemiska produkter. SLRK ska verka för att medlemmarna får information och utbildning i frågor inom vår verksamhet som rör miljöpåverkan. SLRK ska inom sitt verksamhetsområde verka för en kontinuerlig miljöförbättring.


Vad gäller för att köra med motorfordon i terräng?

Allmänt förbud på barmark

Med vissa undantag förbjuder Terrängkörningslagen körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon. Förbudet är till för att skydda naturen. Därför gäller förbudet även markägaren själv. Med undantag av körning i samband med jord- och skogsbruk får markägaren inte köra på sin egen mark, och kan inte heller ge någon annan tillåtelse att göra det.

Vad är motordrivet fordon och terräng?

”Motordrivna fordon” är en samlande beteckning för alla slags fordon som drivs med motor: Bil, MC, moped, traktorer och motorredskap, terrängskotrar och ”terränghjulingar”. Begreppet ”motorfordon” omfattar endast bil, MC och moped. Terräng i lagens mening är i stort sett all naturmark, inte bara ”skog och mark”. Som terräng räknas också parkmark, gräsmattor, stigar, motionsspår och vandringsleder. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbjuda exempelvis mopedkörning på motionsspår eller vandringsleder.

Undantag

Körning i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk är undantaget från det allmänna förbudet i Terrängkörningslagen. Men Brottsbalkens regler om olovlig väg kan sätta stopp för körning på annans mark om det finns risk för att marken kan skadas.
Mer info läs på:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/I-skogen/Terrangkorning-pa-barmark/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0136-1.pdf